fbpx

81 MİLYONU KUCAKLAYAN PROJELERİMİZDEN ÖRNEKLER

Temel Hak ve Özgürlükler

Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilecek

Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilecek

Bireysel hak ve özgürlükleri, hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde anayasal teminata bağlayacağız ve bu hak ve özgürlüklerinin kullanımında yasal veya idari düzenlemeler ve uygulamalarla getireceğiz, keyfi kısıtlamalara izin vermeyeceğiz.  

Anayasa ve yasalar çerçevesinde özgürlükleri; ancak milli güvenlik, genel sağlık, kamu yararı ve kamu düzeni için tehdit oluşturan istisnai durumlarda geçici olarak kısıtlayabileceğiz, bu kısıtlamalar altında gerçekleştirilen idari tasarruflarda keyfiliği kesin olarak engelleyeceğiz. Milli güvenlik, genel sağlık, kamu yararı ve kamu düzeni kapsamına giren hususlar ortak akıl ile belirleyeceğiz. Kavramların içinin doldurulmasında kişisel çıkara yönelik yaklaşımlara izin vermeyeceğiz.

Artık geçmiş iktidar döneminde ihlal edilmesi normalleşen; haberleşme özgürlüğü, düşünceleri açıklama ve yayma özgürlüğü, inanç özgürlüğü, girişim özgürlüğü, toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği başta olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacağız.

Geri Dön

Din ve Vicdan Özgürlüğünü Teminat Altına Alacağız.

Din ve Vicdan Özgürlüğünü teminat altına alacağız.

Din ve vicdan özgürlüğünün tek sınırı T.C. Anayasası’na aykırı olmamak ve toplumsal düzen ve huzuru bozmamaktır. Her türlü dini oluşumun ve faaliyetin Anayasaya uygunluğunu denetlemek ve toplumsal düzen ve huzuru bozmamasını sağlamak devletin temel görevidir.

İYİ Parti iktidarında İnanç özgürlüğü devlet garantisi altındadır. Buna bireysel ve toplu olarak inancını öğrenmek, öğretmek ve yaşamak dâhildir. Bu güvence farklı inançlara mensup olanlar ya da hiçbir inanca mensup olmayanlar için de geçerlidir.

Bir grup, kesim ya da mezhebin inanç anlayışı topluma dayatmayacağız ve devletin tüm inançlara karşı her daim eşit mesafede kalmasını teminat altına alacağız. İnanç özgürlüğünü teminat altına alınmasında temel ölçü ilkesel olarak sosyal devletin kamu hizmeti sunması esasına dayalı, kamu idaresi tarafından verilen veya verilmeyen hizmetler yoluyla hiçbir inanç ve siyasal görüşü dayatmayacağız.

Türkiye’deki her tür inanca ait ait olan ibadethaneler (camiler, cemevleri,  kiliseler ve sinagoglar vd.) ve buradaki din görevlilerinin, bürokrasinin himmetine muhtaç olmaksızın Devletin sunduğu tüm hizmet ve olanaklardan eşit yaralanmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

Azınlık veya azınlık olmayan tüm inanç mensuplarının haklarını, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde, devletin güvencesi altına alacağız.

Geri Dön

İfade ve Basın Özgürlüğünü garanti altına alacağız

İfade ve Basın Özgürlüğünü Garanti Altına Alacağız

Demokratik bir toplumun en önemli gereklerinden birisi olan ifadeyi yayma ve düşünceyi açıklama özgürlüğü Partimiz açısından hayati önemi haizdir. Bu alandaki yasaklayıcı, cezalandırıcı ve ifade özgürlüğünü engelleyici nitelikteki siyasi iktidar tarafından konulmuş olan tüm yasaklar kaldırılarak birey ve toplumun demokratik toplum düzeninin olmazsa olmazı olan kendini ifade edebilmesinin yolu açacağız.  Bu alanda gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız.

Basın özgürlüğünü AB kriterlerine uyumlu şekilde garanti altına alacağız, basın çalışanlarının işlerini tam layıkıyla yapabilmelerinin önündeki yasal engelleri ve idari uygulamaları kaldıracağız.

Geri Dön

Yargının bağımsız ve tarafsız olmasını sağlayacağız.

Yargının bağımsız ve tarafsız olmasını sağlayacağız.

Yargı’nın bağımsız ve tarafsız olmasını teminat altına alacağız. Bu kapsamda, millet adına devletin hukuka uygun olarak işleyişini temin etmesini, anayasal sistemin “denge-denetim” mekanizması olmasını sağlayacağız. Bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi ile, demokratik düzen içinde toplum ve bireyin geleceğe dair hukuki güvenliğini garanti edeceğiz.

Bağımsız yargının en büyük teminatı da doğal yargıç ve yargıç güvencesi ilkesidir. Davaların önceden belirlenmiş süreli görevli yargıçlar tarafından görülmesi ve baktığı bir davaya bağlı olarak yargıcın yetkisinin elinden alınamamasını sağlayacağız.

Geri Dön

İnternet üzerindeki tüm yasakları kaldıracağız.

İnternet üzerindeki tüm yasakları kaldıracağız.

Yeni mecra olan İnternet’te tüm yasakları kaldıracağız. 5651 sayılı Kanunda internet sitesi yasaklamalarına ve internet üzerinde siyasi iktidar güdümlü idari denetime ilişkin hükümleri kaldıracağız. BTK’nın yetkilerini daraltacağız ve özgürlükçü bir bakış açısıyla yeniden yapılandıracağız.

Wikipedia, Youtube gibi kollektif içerik üretim mecralarına erişim kısıtlamalarının önüne geçeceğiz ve toplumun bilgiye erişimini sağlayacağız.

Geri Dön